ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΟΤ HD384


Οι μηχανικοί της ΑΜΠΠΕ ΑΤΕ έχουν επιμορφωθεί και εκπαιδευτεί πάνω στο πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384 και έχουν πραγματοποιήσει πολυάριθμους ελέγχους σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και σε ηλεκτρολογικές εγκατάστασης μικρότερης κλίμακας.

Σκοπός των ελέγχων είναι η επιβεβαίωση και η πιστοποίηση ότι η ελεγχόμενη εγκατάσταση πλήρη τα ελάχιστα κριτήρια που ορίζει το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και είναι ασφαλής για τους χρήστες της.

Οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι γίνονται σε τρία στάδια, ξεκινώντας με οπτική επιθεώρηση του εξοπλισμού προς έλεγχο, ακολουθούν οι απαραίτητες δοκιμές και μετρήσεις και τέλος ολοκληρώνονται με τη καταγραφή των αποτελεσμάτων και την έκδοση των τελικών σχεδίων και την έκθεση για την ασφάλεια της εγκατάσταση, μαζί με προτάσεις για τη βελτίωση της εάν χρειάζεται.