ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:


ΜΕΛΕΤΕΣ
Υποσταθμών Υψηλής και Μέσης τάσης, Βελτίωση του συντελεστή ισχύος (cosφ), Εναερίων και υπογείων δικτύων Μέσης και Υψηλής τάσης, Προστασίας και ελέγχου βοηθητικών κυκλωμάτων (Η/Ν) και αυτοματισμών (PLC), Βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Τιμολογίων ΔΕΗ.
δείτε περισσότερα...


ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Πραγματοποιούμε επιθεώρηση και ανάλυση του εξοπλισμού του πελάτη για απεικόνηση της κατάστασης του και εκπόνηση μελέτης για την επέμβαση ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης..
δείτε περισσότερα...


ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Οι έλεγχοι και οι μετρήσεις στον εξολισμό Μέσης και Υψηλής Τάσης χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικό εργαλείο για τον εντοπισμό αλλά και την πρόληψη των βλαβών καθώς και στη δημιουργία αρχείου για τον εξοπλισμό που βοηθά στον εντοπισμό...
δείτε περισσότερα...


ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΛΟΤ HD384
Οι μηχανικοί της ΑΜΠΠΕ ΑΤΕ έχουν επιμορφωθεί και εκπαιδευτεί πάνω στο πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384 και έχουν πραγματοποιήσει πολυάριθμους ελέγχους σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και σε ηλεκτρολογικές εγκατάστασης μικρότερης κλίμακας...
δείτε περισσότερα...


COMMISSIONING
Η εταιρεία μας διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία για την πραγματοποιηση αρχικών ελέγχων εξοπλισμού πριν τη θέση σε λειτουργία (commissioning)....
δείτε περισσότερα...


ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
Η αποτελεσματική και έγκαιρη προληπτική, διαγνωστική και διορθωτική συντήρηση μεγιστοποιεί τη λειτουργική αξιοπιστία του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος εξοπλισμού του ΥΣ (ΜΣ, Διακοπτικά στοιχεία, βοηθητικά κυκλώματα, προστασίες, συστήματα ελέγχου, μετριτικές διατάξεις)...
δείτε περισσότερα...


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ
Οι μηχανικοί μας είναι εκπαιδευμένοι στις πιο εξελιγμένες πρακτικές διάγνωσης και αντιμετώπισης μιας βλάβης. Η απόκριση της εταιρείας μας στις βλάβες είναι 24ωρες το εικοσιτετράωρο και για αυτό το λόγο διαθέτουμε 3 αυτοκίνητα κινητά συνεργεία πλήρως εξοπλισμένα για άμεση επέμβαση στις βλάβες.
δείτε περισσότερα...


ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΗΖ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ)
Η Προληπτική συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών ζευγών που εγγυάται τη λειτουργία του ΗΖ και την τροφοδότηση της εγκατάστασης με τάση όταν είναι απαραίτητο. Η προληπτική συντήρηση γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κάθε κατασκευαστή του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και συνδυάζεται με τακτικούς ελέγχους καλής λειτουργίας ειδικά για τα ΗΖ λειτουργίας stand by.
δείτε περισσότερα...


ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Οι κατασκευές μας διακρίνονται για την αξιοπιστία τους και σε συνδυασμό με το κατάλληλο πρόγραμμα συντήρησης εξασφαλίζουν τη μακροβιώτητα του έργου. Ο εξοπλισμός που επιλέγεται να εγκατασταθεί σε κάθε έργο διαλέγεται με αυστηρά κριτήτρια και κατόπιν ελέγχου από εξειδικευμένα εργαστήρια.
δείτε περισσότερα...