ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Η προληπτική συντήρηση γίνεται σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κάθε κατασκευαστή του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους και συνδυάζεται με τακτικούς ελέγχους καλής λειτουργίας ειδικά για τα ΗΖ λειτουργίας stand by.

Ο τεχνικός εξοπλισμός που διαθέτει η ΑΜΠΠΕ Α.Τ.Ε. παρέχει τη δυνατότητα των παρακάτω μετρήσεων:

 • Διαγνωστικός έλεγχος Μ/Σ ισχύος
 • Αντίσταση γείωσης
 • Αντίσταση διέλευσης επαφών
 • Αντίσταση τυλιγμάτων
 • Σχέση Μ/Σ
 • Ρεύμα διέγερσης Μ/Σ
 • Εφαπτομένη δέλτα(tanδ)
 • Αντίσταση γειώσεων
 • Απόκριση Η/Ν προστασίας
 • Μέτρηση χρόνου απόκρισης διακοπτών
 • Βαθμονόμηση μετρητικών διατάξεων
 • Έλεγχος, πλήρωση SF6
 • Καταγραφή ηλεκτρικών μεγεθών
 • Διηλεκτρική αντοχή μονωτικών λαδιών
 • Αντίσταση γειώσεων και ειδική αντίσταση εδάφους
 • Θερμογράφηση